Nápověda Studijního informačního systému (KOS)
Zapsané předměty
Stránka, na které jsou zobrazeny zapsané předměty studenta. Aby měl student úspěšně zapsané předměty a byl vpuštěn do rozvrhu, je nutné provést kontrolu zapsaných předmětů.
Výběr :
  Semestr - Výběr semestru, pro který budou zobrazeny zapsané předměty.

Zobrazené informace :
  Student - Jméno uživatele.
  Ročník - Ročník, který student navštěvuje.
  Skupina - Skupina, do které student patří
  Kód - Kód předmětu/modulu.
  Název - Název předmětu/modulu.
  Role - Zkratka role předmětu/modulu ve studijním plánu.
  Kredity - Počet kreditů za předmět/modul.
  Zakončení - Způsob zakončení předmětu/modulu.
  Počet zapsaných předmětů - Počet zapsaných předmětů/modulů.
  Zapsané kredity celkem - Součet kreditů zapsaných předmětů a modulů.
  Zapsané kredity ze studijního plánu - Součet kreditů zapsaných předmětů ze studijního plánu.
  Minimum zapsaných kreditů - Povinné minimum zapsaných kreditů.
  Zápis schválen - Indikace stavu kontroly pro schválení zápisu.
  Kód studijního plánu - Kód studijního plánu, který má student přiřazen.
  Název studijního plánu - Název studijního plánu, který má student přiřazen.
  Minimální počet kreditů pro splnění
studijního plánu
- Minimální počet kreditů, které musí student získat pro splnění svého studijního plánu.
  Datum kontroly - Datum poslední provedené kontroly.
  Čas kontroly - Čas poslední provedené kontroly.
  Vstup do rozvrhu - Indikace stavu kontroly pro vstup do rozvrhu.
  Výsledek kontroly - Výsledek poslední provedené kontroly.

Akce :
  Zrušit - Zrušit zapsaný předmět.
  Autor. - Jméno (login), datum a čas uložení záznamu.
  Kontrola - Provedení kontroly zapsaných předmětů.
Kontrola prověřuje, zda jsou splněny podmínky zápisu do dalšího semestru (zisk zadaného počtu kreditů za poslední 2 semestry atd.). Její splnění otevírá vstup k úpravám osobního rozvrhu pro studenty fakult, které rozvrh v KOS používají.
  Nápověda - Tato nápověda.
  Odhlášení - Odhlášení ze systému.
Obsah   Zavřít